Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

SOPHIE SKINCARE – ALGEMENE VOORWAARDEN

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Sophie Skincare hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

 

ALGEMEEN

In deze voorwaarden wordt onder Sophie Skincare verstaan alle Huidtherapeuten van Sophie Skincare. Allen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH.

In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Sophie Skincare opdracht geeft tot behandeling.

In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Sophie Skincare.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Sophie Skincare voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Sophie Skincare en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Sophie Skincare en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Sophie Skincare tot al dan niet geneeskundige behandeling.

Sophie Skincare is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

TOESTEMMING

De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Sophie Skincare.

Sophie Skincare kan van de Client verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Sophie Skincare om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sophie Skincare.

In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Sophie Skincare geen behandeling (meer) verrichten.

 

INFORMATIE

De cliënt dient Sophie Skincare op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

TARIEVEN EN ZORGVERZEKERING

Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden.

De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.

 

BETALING

De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Sophie Skincare zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van Sophie Skincare onder vermelding van het factuurnummer.

Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Sophie Skincare is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Sophie Skincare is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.

Bij betalingsachterstand is Sophie Skincare bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Sophie Skincare indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij Sophie Skincare instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of Sophie Skincare verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Ruilen van producten binnen 14 dagen, ongebruikt, compleet en in ongeopende verpakking.

Op verkochten producten heeft u een bedenktijd van 7 dagen.

 

ANNULERING

Afspraken kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd bij Sophie Skincare via telefoon of e mail. Bij afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, wordt 50 % in rekening gebracht van de kosten van de behandeling. Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail (info@sophieskincare.nl) worden geannuleerd. De annulering wordt door Sophie Skincare geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door Sophie Skincare wordt ontvangen (info@sophieskincare.nl).

 

AANSPRAKELIJKHEID

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Sophie Skincare leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Sophie Skincare afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Sophie Skincare is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Sophie Skincare.

Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Sophie Skincare is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Sophie Skincare kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Sophie Skincare kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Sophie Skincare daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten niet aanslaan.

 

KLACHTEN

In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Sophie Skincare, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Sophie Skincare. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Sophie Skincare en de cliënt.

Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (paramedisch.org).

 

NIETIGHEID

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op de tussen Sophie Skincare en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

WIJZIGING

Sophie Skincare behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.